اروند آرت توسعه آفرينش هاي خلاق آروند در تلاش است تا با بهره گیری از مبانی اقتصادی حوضه فرهنگ و هنر و بازآفرینی فرهنگ مبنا به رشد و توسعه پتانسیل های خلاقانه موجود در جهت توسعه پایدار گام بردارد

آخرین کارگاه‌ها

کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 5 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی - 5 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت
کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 5 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی - 5 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت