اروند آرت توسعه آفرينش هاي خلاق آروند در تلاش است تا با بهره گیری از مبانی اقتصادی حوضه فرهنگ و هنر و بازآفرینی فرهنگ مبنا به رشد و توسعه پتانسیل های خلاقانه موجود در جهت توسعه پایدار گام بردارد

آخرین کارگاه ها