درخواست تور بدهید

در این قسمت شما می‌توانید درخواست خود را مبتنی بر برگذاری تور مورد نظر با توجه به تاریخ سفرتان به شهر جهانی یزد برای ما ارسال کنید، در صورت به حد نصاب رسیدن ظرفیت. کارگاه آموزشی مورد نظر تشکیل می‌شود.