کارگاه‌ها و تورها

گردشگری خلاق، گردشگران را از حالت بازدید صرف از مناظر و آثار تاریخی خارج نموده و به یادگیری کسب تجربه‌های بی نظیر دعوت می‌کند.

کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 5 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی - 5 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت
کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 2 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 3 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
245,000 ت
کارگاه میناکاری روی سفال – 4 فروردین 1401
بازدید از کارگاه میناکاری
3 ساعت
کارگاه نقاشی زیرلعابی – 5 فروردین 1401
260,000 ت
کارگاه نقاشی زیرلعابی - 5 فروردین 1401
بازدید از کارگاه نقاشی زیرلعابی
3 ساعت